Секогаш се залагаме за примена на призмата на човековите права во постапките – Адвокат за застапување пред судови и други субјекти

 

АДВОКАТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД СУДОВИ И ДРУГИ СУБЈЕКТИ – Благодарение на нашето 11+ годишно разнолико практично искуство во адвокатурата, нашата адвокатска канцеларија Ви нуди застапување за заштита и остварување на Вашите права, правни интереси и обврски пред надлежни државни органи, органи на државната управа и други правни лица со јавни овластувања, нотари, извршители, граѓански и управни судови во сите инстанци, вклучително и Уставниот суд. Притоа, соработуваме и со невладини организации кои спроведуваат мониторинг над судските постапки. Дополнително преземаме и други пропратни правни механизми заради побрзо решавање на постапките.

 

АДВОКАТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД СУДОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО СТРАЗБУР (ЕСЧП)

Покрај застапување пред домашните судови и органи, Ви нудиме и застапување во постапки пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур, за кое нешто сме посебно обучени – поседуваме сертификат за успешно завршена обука организирана со подршка на Советот на Европа и Европската Унија.

  • Важно за потенцијалните апликанти: Постапките пред Европскиот суд за човекови права (скратено: ЕСЧП) во Стразбур бараат соодветна правна експертиза. Во повеќе од 90% од случаите Судот ги отфрла жалбите поради процесни недостатоци. Со други зборови, Судот нема да се впушти во испитување на Вашите тврдења, токму заради процесните грешки на Вашата жалба. Ова нешто е резултат на недоволното познавање на критериумите за дозволеност на жалбите од страна на апликантите (или нивните застапници).

 

Доколку Ви треба правен совет или помош околу застапување пред надлежни судови и други субјекти, слободно контактирајте Нѐ!