Камен-темелник во градежништвото е квалитетниот договор – Адвокат за градежништво и соинвеститорство

 

АДВОКАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО – Градежништвото е една од најспецифичните правни области. Ова од причина што станува збор за една од најрегулираните области во правото, која е предмет на чести законски измени. Од друга страна, договорите кои се склучуваат во областа на градежништвото се комплицирани, и бараат соодветна правна експертиза.

 

Нашата адвокатска канцеларија Ви нуди целосна правна подршка од самиот почеток – склучување на (пред)договор за соинвеститорство, издавање на потребни дозволи до конечна реализација – упис на градежниот објект во јавната книга. Дополнително, соработуваме со стручни лица – проектанти, урбанисти, изведувачи и надзорници, како би можеле да Ви помогнеме да го направите вистинскиот избор за Вашиот деловен потфат.

 

Правните услуги кои ги обезбедува нашата адвокатска канцеларија во областа на градежништво, се состојат во анализа и подготовка на најразлични договори, и тоа за:

  • уредување на меѓусебни односи,
  • соинвеститорство,
  • заедничка градба, 
  • градење,
  • проектирање
  • надзор;

 

Покрај ова, нудиме правно советување и застапување во постапки за:

  • уредување на имотните односи (формирање на градежна парцела, физичка делба на имот, денационализација, приватизација и сл.);
  • издавање на дозвола, одобрение за градење и одобрение за употреба;
  • упис на градежниот објект во катастарот на недвижности;
  • други услуги;

 

Доколку Ви треба правен совет или помош околу водење на постапки за добивање на градежна дозвола, како и подготовка на преддоговори и договори од областа на градежништвото, слободно контактирајте Нѐ!