Задоволен работник – успешна компанија: Адвокат за работни односи и работнички права

 

Работничките права – повеќе од обична законска обврска на работодавачот

Споровите од работни односи (отказ, неисплатени плати, повреда на работа и сл.) се најзастапени спорови во македонските судови. Оттука, инвестирањето во соодветна правна подршка од адвокат заради превенирање на работните спорови, е паметна одлука, не само за работниците, туку и за работодавачите. Како адвокатска канцеларија, свесни сме дека почитувањето на работничките права преку соодветна примена на законите, како и обезбедувањето на поволна работна средина за мотивација и развој на вработените, се клучен фактор за економскиот раст и развој на друштвото.

 

 

АДВОКАТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ – ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАВАЧИ

Во оваа насока, нашата адвокатска канцеларија со своето богато искуство во оваа сфера, како и практични вештини стекнати со учество на многубројни обуки (вклучително и на Академијата за човечки ресурси), Ви овозможува широк спектар на услуги, поврзани со:

 • анализа и подготовка на сите потребни акти од аспект на Законот за работните односи и сродните закони, како на пр.: систематизација на работни места, работно време, дисциплинска постапка, безбедност и здравје при работа, заштита на личните податоци, заштита од вознемирување на работното место;
 • правно советување при имплементација на законските прописи од областа на работните односи, како и редовно ажурирање за промените од областа на Законот за работните односи и сродните закони;
 • анализа и подготовка на договори за вработување и менаџерски договори, пријава на работници;
 • анализа и подготовка на колективни договори;
 • преговори со синдикални организации при колективно договарање;
 • преземање на работници во случај на статусни промени на друштвото;
 • дозволи за работа и вработување на странци;
 • надомест на штета причинета од работник;
 • престанок на работниот однос и одјава на работници;
 • застапување во работни спорови по тужба на работник или член на неговото семејство;
 • други услуги;

 

АДВОКАТ ЗА РАБОТНИЧКИ ПРАВА – ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА РАБОТНИЦИ

Во оваа сфера, Ви нудиме правни услуги на советување и подготвување на потребната документација за:

 • засновање на работен однос (договори за вработување и менаџерски договори);
 • остварување на сите права од работен однос;
 • спроведување на постапки за основање, промени и престанок на синдикални организации пред Централен Регистар;

 

Покрај ова, Ви нудиме и застапување во работни спорови пред работодавачи, надлежни органи и судови по основ на:

 • незаконит отказ или парична казна;
 • незаконито прераспоредување на работно место;
 • вознемирување на работно место (мобинг);
 • дисциплинска постапка;
 • конкурентска клаузула (забрана за вршење на конкурентска дејност);
 • повреда на правото на заштита на лични податоци (незаконито снимање и следење на комуникациите на вработените);
 • повреда на работа;
 • заштита на укажувачи;
 • други постапки;

 

Доколку Ви е потребен совет или помош во остварувањето на Вашите права и обврски од работен однос, слободно контактирајте Нѐ!