Пожелно е да ги споделите сите информации, податоци, околности, документи кои се релевантни за Вашиот случај. Адвокатите подлежат на обврска за чување на деловна тајна. Ниту една од споделените информации, адвокатот не смее да ги обелодени на друг без Ваша согласност и може да ги употреби единствено заради заштита на Вашите права и правни интереси.