Во случај на делумен или целосен успех во спорот, судот или органот ќе ја задолжи спротивната странка (која го изгубила случајот) со трошоци на постапката, во кои влегуваат и адвокатските трошоци што Вие сте му ги платиле на Вашиот адвокат.