Лични податоци и работни односи

  Многу од рутинските активности кои се вршат во доменот на работните односи, вклучуваат и обработка на личните податоци на вработените. Обработката на личните податоци на вработените се случува уште пред започнување на работниот однос – во фазата на вработување и продолжува
ПОВЕЌЕ

Приватност и здравствени податоци

  Податоците за нашата здравствена состојба (вклучително и информациите за користење на лекарства, издадени рецепти и сл.) претставуваат едни од најсензитивните информации, чија важност е особено нагласена не само во дигиталната ера, туку и за време на актуелната светска пандемија со Ковид-19.
ПОВЕЌЕ

Постапка за купување на имот: Кои чекори треба да ги преземете? (ВТОР ДЕЛ)

  Во прилог Ви посочуваме кои чекори треба да ги преземете последователно, за да бидете максимално правно заштитени во постапката за склучување на (Пред)договор за купување на имот, без оглед дали станува збор за стан, куќа, деловен простор или земјиште. Секогаш побарајте
ПОВЕЌЕ

Постапка за купување на имот: Кога Ви е потребен Преддоговор, а кога Договор? (ПРВ ДЕЛ)

  Актуелната економска, здравствена и енергетска криза мотивираше сѐ поголем број на граѓани, па и бизнис-субјекти да ги вложат своите парични средства во недвижности – станови, куќи, деловни објекти, земјишта. Без оглед дали сакате да го решите Вашето станбено прашање, или да
ПОВЕЌЕ

Права на субјектите на лични податоци

  Субјектите на лични податоци ги имаат следните права: право на информираност и пристап до личните податоци кои се предмет на обработка; право на исправка во случај на неточни или нецелосни лични податоци; право на бришење на личните податоци (право „да се
ПОВЕЌЕ

Видео надзор и лични податоци

  Која е намената на видео надзорот? Видео надзорот може да се врши за повеќе намени, и тоа: за лични / домашни активности, за обезбедување на јавната / државната безбедност, како и за службени / деловни цели. Правилата за заштита на личните
ПОВЕЌЕ

Приватност и електронски комуникации

  При електронската комуникација се создаваат големи количества на чувствителни лични податоци (мета-податоци), преку кои можат да се утврдат моделите на однесување (потрошувачките навики и сл.), кругот на лични контакти и сл. Поради ова, пристапот до овие податоци се смета за далеку
ПОВЕЌЕ

Начела на обработка на личните податоци

  При обработката на личните податоци, контролорите се должни да се придружуваат до повеќе начела и тоа: законитост, правичност и транспарентност на обработката, минимизирање на податоците, точност на податоците, ограничување на времето на чување на податоците, безбедност на податоците и отчетност.  
ПОВЕЌЕ

Обработка, анонимизација и псевдонимизација на лични податоци

Обработката на личните податоци ја опфаќа секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структуирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење и уништување. Обработката на личните податоци може да се јави во два облика: автоматизирана и неавтоматизирана (мануелна).

Засегнати лица во обработката на личните податоци

Единствени корисници на правилата за заштита на лични податоци се идентификуваните физички лица, односно физичките лица кои можат да се идентификуваат. Правните лица не можат да се јават како носители на правото на заштита на личните податоци, но можат да се јават како носители на правото на приватност (право на углед и репутација).